اثر دگرریختی گسلهای زیرسطحی بر رسوبات فانروزوئیک پوشاننده در جنوب خاوری زاگرس با استفاده از داده های دورسنجی فضائی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی یساقی، فرخ برزگر، فاطمه مهشادنیا،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract                                                                                                                     

The area of study is located in SE Zagros foreland fold-thrust belt and is affected by influence of subsurface structures and related young folds during late Alpine Zagroside orogeny. Topography, drainage pattern, rock spectral reflection, curvilinear geometry of fold hinges, and geometry of younger fold hinges have been utilized to document and map the transverse lineaments. Up on these criteria, two different subsurface strike-lateral transverse fault sets have been identified. The first set, trending NE-SW was documented based on left lateral displacement of the foreland structures, up on alignment of salt plugs pierced anticline hinge zones, and on left lateral curvilinear geometry of the fold hinges. The second sets, trending NW-SE, however, have not touch the surface, therefore littel alignment of salt plugs and surface displacement of the structures were seen along it. Nevertheless, determination of right lateral curvilinear geometry of the foreland fold hinges and generation of younger folds detected their right lateral movement. Emplacement of Upper Proterozoic salt plugs to surface by movement of right-lateral transverse faults and curvilinear geometry and displacement of the foreland fold hinges along the subsurface lineaments implies that these lineaments are deep-seated. Trends of these deep-seated transverse faults can be correlated by trend of basement faults in northern margin of Arabian platform.

چکیده

    ناحیه مورد مطالعه در جنوب خاوری بخش چین خورده ـ رانده شده زاگرس قرار گرفته و متاثر از جنبش مجدد ساختارهای زیرسطحی و زایش تغییرشکلهای جوان در خلال کوهزاد آلپ پایانی قرار داشته است. استفاده از داده‌های دورسنجی در این ناحیه نشان داد که این ناحیه واجد پیچیدگیهای ساختاری متاثر از برهم‌افتادگی دگرشکلیهای حاصل از فعالیتهای جوانتر خطواره های عرضی بر ساختارهای چین‌خورده-رانده شده بخش پیشانی کوهزاد زاگرس می‌باشد. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی شواهد‌ی مانند توپوگرافی ، الگوی آبراهه ها ، انعکاس طیفی سنگها ، هندسه خمیدگی لولای چین ها و زایش چین های جدید، دو سامانه از این خطواره‌های عرضی در منطقه مطالعه شناشایی گردیده است. سامانه اول با روند شمال خاوری ـ جنوب باختری رخنمون سطحی داشته و بر مبنای تظاهرات توده‌های نمکی در راستای آنها و جابجایی چپ‌بر ساختارهای چین‌خورده-رانده‌شده شناسایی گردیده است. در حالیکه سامانه دوم با روند شمال باختری‌ـجنوب‌خاوری رخنمون سطحی نداشته و تظاهرات بسیار کمی از توده‌های نمکی در راستای آن دیده شده‌اند. برمبنای هندسه خمیده چینهای بخش پیشانی کوهزادی جابجایی راستبر برای این سامانه تحلیل گردیده است. جایگزینی به سطح توده‌های نمکی با سن پروتروزوئیک بالایی و هندسه خمیده چینهای بخش پیشانی کوهزادی در محل تلاقی با این گسلها بیان از عمیق بودن آنها دارد. هم‌روندی این ساختارهای زیر‌سطحی و همچنین چینهای جوان حاصل از فعالیت آنها با روند گسلهای پی‌سنگی و چینهای جوانتر پوشاننده آنها در حاشیه شمالی پلات‌فرم عربی بیان از آن دارد که این گسلها عمیق و بنابراین احتمالا پی‌سنگی می‌باشند.

کلید واژه ها: دورسنجی تکتونیک سایر موارد