استفاده از برگوارگی های باند برش در تعیین سوی برش، کینماتیک، کرنش برشی و عدد گرانروی جریان در پهنه های برش (شمال باختر ارومیه)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۱>

   The study of  shear band foliation with considering kinematics of flow is a suitable procedure for determining some properties of shear zones (shear sense of the zone, strain field, shear strain value, spining flow and orintation of flow eigenvector, constant stress sensitivity of the strain rate or flow viscosity (n), metamorphic facies during deformation of mylonites). Most of the data used in this paper are gathered from microscopic study of oriented sample (normal  to monoclinic symmetric axes). In Qulanji sheet, northeast of Orumieh, The early stages of the extensional event was associated with development of type III shear band foliation, and occurred during a high grade metamorphic event, while the later stages of the event was associated with development of type IV shear band foliation, and has occurred during a lower grade metamorphic event. These evidences show that transcurrent component of shear has increased with time, while divergent component was decreasing. The study of angle α (angle between the shear plane and the local orientation of S-surfaces), indicate that shear strain in the shear zones of compressional system (γMAg=۴.۶۰) is more than extensional system(γAm=۳.۲۷, γGr۱=۳.۰۷, γGR۲=۳.۶۴ and γGa=۳.۱۴). Considering n-value of shear band foliation, development of compressional mylonites (MAg and Gn units) occurred in amphibolite facies conditions (n=۱.۹-۳) and development of extensional mylonites (Am, Gr۱, Gr۲ and R units) occurred in greenschist  facies conditions (n<۳). Deformation of the both mylonites continued down to lower-grade conditions (brittle-ductile conditions).
 

چکیده

    مطالعه برگوارگی های باند برش با در نظر گرفتن کینماتیک جریان یک روش مناسب برای تعیین بعضی از خصوصیات پهنه های برش (سوی برش پهنه، میدان کرنش، بزرگای کرنش برشی، جریان چرخشی و جهت یافتگی بردارهای eigenvector جریان ،گرانروی جریان و رخساره دگرگونی در زمان دگرریختی میلونیت ها ) محسوب می شود. این مطالعه در مقیاس مقاطع نازک نتایج مطلوب را در مقاطع جهت دار (عمود بر محور تقارن مونوکلینیک) به دست می دهد. نمونه های مورد مطالعه در ورقه قولنجی ( شمال باختر شهرستان ارومیه ) مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات کینماتیک بر روی برگوارگی های باند برش نشان می دهد که در مراحل اولیه حادثه کششی، تحت شرایط دگرگونی درجه بالا، برگوارگی های باند برش نوع III تشکیل شده اند در صورتی که در مراحل بعدی این حادثه، تحت شرایط دگرگونی درجه پایین تر، برگوارگی های باند برش نوع IV  تشکیل شده اند. این شواهد نشان می دهد که مولفه تراگذر برش با زمان افزایش می یابد در صورتی که مولفه واگرایی کاهش می یابد. بر اساس زاویه a ( زاویه بین صفحه برش و جهت گیری صفحات S )، کرنش برشی در پهنه های برش سامانه فشاری بیشینه است (60/4 = γ Mag ) و در پهنه های برش سامانه کششی کاهش می یابد (27/3 = γ Am، 07/3 = γ Gr1، 64/3 = γ Gr2و 14/ 3 =   γ Ga).  با توجه به ریالاجی برگوارگی های باند برش میلونیت های سامانه فشاری (واحد های Mag و Gn ) در رخساره آمفیبولیت (3-9/1 = n) و میلونیت های سامانه کششی (واحد های R , Am , Gr1  و Gr2 ) در رخسارهشیست سبز (  nبیش از 3 ) دگرریخت شده اند. دگرریختی در هر دو دسته تا شرایط ترد ـ نرم ادامه داشته است.

کلید واژه ها: کینماتیک تکتونیک آذربایجان غربى