بررسی نقش تکتونیک در هیدروژئولوژی آبخوان کارستی حاشیه دشت زاغه – ایوشان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهندس احمد دادستان۱ و دکتر داراب رئیسی گهروئی۲
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
 
The purpose of this research to evaluate the role of tectonic control on hydrogeological characterestics of karstic aquifers in Zaqe- Eyvashan restrict, Zagros thrust zone. The volume of dynamic resources of karstic springs (Sarabs) are calculated in order to illustrate the basic relationship between tectonics phenomena and karstic aquifers hydrogeology. Finally the resualts and proposals related to hydrogeology and tectonics are presented.
    

خلاصه
 
هدف از این مقاله، بررسی ارتباط کنترل تکتونیکی با ویژگیهای هیدروژئولوژیکی آبخوان کارستی در زون رورانده زاگرس در محدوده زاغه ـ ایوشان می‏باشد. در این راستا حجم ذخیره دینامیکی چشمه سرابهای کارستی منطقه برای نشان دادن اهمیت ارتباط فوق مورد محاسبه قرار گرفته است و در انتها نیز نتایج و پیشنهادات مربوطه از دیدگاه هیدروژئولوژی و تکتونیک ارائه شده است.
 

کلید واژه ها: هیدروژئولوژی تکتونیک سایر موارد