خاستگاه تکتونیکی آتشفشانهای پلیوکواترنر منطقه توش کوه (غرب توده آتشفشانی سهند – جنوب شرق آذرشهر)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیدمحمد هاشم امامی امیر مرتضی عظیم زاده
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Based on the geological structure of Tush Kuh region , tectonical origin of Plio–quaternary volcanism in the region has been studied in two time   period : before and after volcanic activities . Investingations show that the region was affected by compressive forces whit NE- SW direction , prior to the volcanic activities . How ever , there are some faults and fractures in  Plio–quaternary  volcaniclastic deposits which are due to extensive forces .
Formation of normal faults , extensive fracturing , and starting of volcanic activity may be the resualts of extensive forces effect due to ceasing of compressive forces, or a strong heat flow together whit expansion of Earth,s crust .
 

چکیده :
خاستگاه تکتونیکی ولکانیسم پلیوکواترنر منطقه توش کوه برمبنای بررسی ساختمان زمین شناسی منطقه دردوبازه زمانی قبل و بعداز رویداد فعالیت های آتشفشانی مورد ارزیابی قرارگرفته است . مطالعات انجام یافته نشان میدهند که منطقه مورد مطالعه قبل ازشروع فعالیت های آتشفشانی تحت تاثیر نیروهای فشارشی با      راستای شمال شرق – جنوب غرب بوده است . این درحالی است که برروی پهنه های ولکانی کلاستیک پلیو کوارترنر، گسل های نرمال و شکستگی هائی پدید آمده اند که بیشترحاصل نیروهای کششی می باشند. تشکیل شکستگی های کششی ، گسل های نرمال وشروع فعالیت های آتشفشانی میتواند دررابطه با تاثیر نیروهای کششی ناشی از توقف نیروهای کمپرسیون یا یک جریان حرارتی قوی همراه با انبساط پوسته توجیه گردد.

کلید واژه ها: پلیوکواترنر پترولوژی آذربایجان شرقى