پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی حسن سالاری (جنوب شرق سقز)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید حمید رضا رضایی*- دکتر منصور وثوقی عابدینی*- مهندس علیرضا باباخانی**
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The Hasan salari intrusive mass is a long batholith in southeast of Saqqez. It essentially form of granodiorite-tonalite composition. Properties of this mass present I-type, Calcoalkaline and cordilleran-type granitoids and contain numerous enclaves. These enclaves are Quartz-diorite—Tonalite microgranolar composition. This batholith constitute from anatexis of mafic granolites in lower part of lower crust. The age of Hasan salari granitoid is a Tertiary.

چکیده:
     توده نفوذی گرانیتوئیدی جنوب شرق سقز به شکل باتولیت کشیده اساساً دارای ترکیب گرانودیوریت تا تونالیت بوده و خصوصیات نوع I کردیلرن وکالکوآلکالن را نشان می دهد. بررسی های به عمل آمده نشان میدهدکه ذوب بخشی سنگ های گرانولیتی بخش زیرین پوسته تحتانی در اثر حرارت توده الیوین گابرویی ایجاد شده در بخش فوقانی گوه گوشته ای دلیل تشکیل این توده می باشد. توده حسن سالاری دارای آنکلاو فراوان ازنوع کوارتزدیوریت تا تونالیتی با بافت میکروگرانولرمی باشد. دایک هایی از نوع آپلیتی این توده را قطع می کنند که باحتمال زیاد در ارتباط با ماگمای تشکیل دهنده این توده می باشند. در بن این توده اسیدیک، باتولیت الیوین گابرویی مزبور قرار گرفته است. سن توده مزبور بعد از کرتاسه و به احتمال قوی ترشیری است.

کلید واژه ها: گرانیتوئید پتروژنز پتروگرافی سقز پترولوژی سایر موارد