فرآیندهای لیستونیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر سید محمد حسین رضوی ، مهرداد قهرائی پور ،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
There is a ophiolite mélange in north of nain; Which is located near by area of central iran microplate; Which has the aspect of sequence of ophiolite. This ophiolite mélange are contained of ultrabasic, gabbro, dolerite, pillow lava and plagic abyssal sediments. Serpentinite ultrabasic rocks is available more than any other kinds in that area; And sometimes these rocks converted to the listvenite. Hydrothermal fluid which drove from metamorphic reaction along sulfide and chloride fluid built a complex which is passed from ultrabasic and serpentinite rocks; And hydrous paragenesis of those rocks convert to silica-carbonate paragenesis(Listvenite). Base on the study there are three kinds of listvenite in this area, such as silica, silica-carbonate and carbonate listvenite. There is move silica-carbonate than any othere kinds. The outcrop of listvenites is more like massive and rugged also cream colour. Base of geochemical study, the major elements shows deplation; The trace and hygromagmatophile elements show enrichment. Which prove the reflection of hydrothermal fluid of serpentinite ultrabasic rocks.

چکیده :
افیولیت ملانژ شمال نائین ، بخشی از مجموعه افیولیتی حاشیه خرد قاره ایران مرکزی می باشد که خصوصیات یک مجموعه افیولیتی را تا حدودی حفظ کرده است. این مجموعه از سنگهای الترابازیک ، گابرو ، دلریت ، بازالت بالشی و روسبات دریائی عمیق تشکیل شده است. توده های آلترابازیک سرپانتینی شده حجم عظمیمی از سنگهای منطقه را به خود اختصاص داده اند که در برخی از موارد به لیستونیت تبدیل شده اند. سیالات هیدروترمال حاصل از واکنش های دگرگونی به همراه محلولهای کلریدی و سولفیدی ، تشکیل یک کمپلکس را داده که ضمن عبور از سنگهای آلترابازیک و یا سرپانتینیت ها ، پاراژنزهیدراته این سنگ ها را به پاراژنز سیلیسی – کربناتی (لیستونیت) تبدیل می کند. بر اساس مطالعات صورت گرفته 3 نوع لیستونیت سیلیسی ، سیلیسی – کربناته و کربناته در منطقه وجود دارد که انواع سیلیسی کربناتی حجم بیشتری دارند. رخنمون این سنگها بیشتر توده ای بوده و با ظاهری صخره ساز و خشن و با رنگ های نخودی در منطقه وجود دارد. مطالعات ژئوشیمیائی صورت گرفته بیانگر تهی شدگی برخی از عناصر اصلی و غنی شدگی بسیاری از عناصر فرعی و هیگروماگماتوفیل می باشد که این خود نشانه ای از تأثیر محلولهای هیدروترمال بر سنگهای آلترابازیک سرپانتینی می باشد.

کلید واژه ها: افیولیت لیستونیت نائین هیدروترمال پاراژنز پترولوژی سایر موارد