ارزیابی گستره مشارکت دولتها در فعالیتهای اکتشافی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمد رضا صیادی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The balance of investment and returns in mineral exploration activities depend on several factors. Such as exploration cycle (from geoscience information providing to advanced exploration), exploration agents and their activity extent, projects financing, exploration expenditures and mineral prospectivity. The role and scope of these agents are being affected by on going reforms of mining and fiscal legislation; level of development, mining background and exploration infrastructures.In this research work, exploration approach of Iran is analyzed having a comparison with approach of some other countries. In agreement to globalization and world trends, government-funded policy of previous development plan must be modified. To attain this goal, a gradual modification is necessary. To do the same, a public-private policy should followed for the forth plan. This process can be continued lead to a private-public and finally to a complete private policy in future development plans of the country. Succession of above mentioned objective depends on structural reforms, national exploration infrastructure development and promotion prospectivity.


تعادل میان سرمایه گذاری و دستاوردهای فعالیتهای اکتشافی تابع عوامل مختلفی در گستره جهانی و یا ملی کشورها است. چرخه عملیات اکتشافی( از تولید اطلاعات پایه تا اکتشافات تفضیلی)، متولیان اجرا و حیطه کاری آنها، سازوکارهای تامین منابع مالی، هزینه‌های اکتشافی و بالاخره مجموعه عوامل مختلفی که امروزه به عنوان اکتشاف پذیری یا چشم انداز اکتشافی (prospectivity) نامیده می شود، از جمله عوامل نعیین کننده محسوب می‌شوند. رویکردهای اکتشافی یک کشور از جنبه نقش و حیطه فعالیت عوامل اکتشافی به نوبه خود تابع ساختار کلی اقتصادی و سیاسی، میزان توسعه یافتگی، سابقه معدنکاری و زیرساختهای اکتشافی می‌باشد. در این پژوهش، رویکرد اکتشافی کنونی ایران ضمن مقایسه با رویکردهای اکتشافی سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. گرایشهای کلی جهانی به سمت خصوصی سازی ایجاب می‌کند که از رویکرد دولتی اکتشاف در برنامه سوم توسعه توسعه بتدریج فاصله گرفته و از طریق رویکردی دولتی-خصوصی در برنامه چهارم به ساختاری خصوصی-دولتی و کاملا خصوصی در برنامه‌های توسعه آتی ارتقاء یابیم. نیل به این اهداف تابع میزان اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساختهای ملی اکتشافی و ارتقاء چشم‌انداز اکتشافی کشور می‌باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد