آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی رامسر

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمد تقی ساداتی پور ، الهام ارجمند
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The natural environment of Ramsar coastal basing which is Located in north of Alborz high mountain and  southern bank of Khazar sea, is district of Mazandaran province. This basin is surrounded from east to Tenekabon, from west to Chaboksar, from south to Qazvin and from north to Khazar sea. This basin is covered by dense of  jungle and midow due to its moderate climate, type of soil and the moist produce by khazar sea. The natural environment of the basin was studied in ۴۵؛   ۱۰'  & ۸۳؛   ۴۰' length and ۵۲؛  ۱۰' & ۸۹؛  ۳۰' width, with ۹۲۲.۴۰ Km۲  area. In this research, the effective factors on topography, land use are being investigated, are as follows. Re, Rc,. K, Ff, D, DI, Rn, RR, T, G, Rh. Regarding the necessities of development, the suitable areas have been determined for future development and in the areas in which development has not been. Based on sustainable development has been indentified.


حوضه طبیعی رامسر بخشی از استان مازندران است که درضلع شما لی کوههای سر به فلک کشیده البرز و در کرانه جنوبی دریای خزر قرار دارد. حوضه زیبای رامسر در دامنه جنگل و در کناره ساحل دریای مازندران، شهر از شرق به شهرستان تنکابن از غرب به چابکسر (از توابع شهرستان رودسر)، از جنوب به قزوین و از شمال به دریای خزر محدود است. این بخش به دلیل آب و هوای معتدل و مرطوب، جنس خاک و رطوبت ناشی از دریای خزر و همچنین بارندگی. زیاد پوشیده از جنگل و چمنزار است. حوضه طبیعی رامسر در بین طول جغرافیایی'10   ْ45 و'40  ْ83 و عرض جغرافیایی'10  ْ52و'30   ْ89 با مساحت40/ 922 کیلومترمربع مورد مطالعه قرار
 گرفت.در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر پهنه بندی که عبارتند از: عوامل هیدرولوژیکی(F ،D ،T )، عوامل ژئومتری(Re, Rc, Ff, K)، عوامل توپوگرافی(G, DI, RR, Rh) مورد بررسی قرار گرفتند. در محدوده مورد مطالعه طبق روش استالر شاخآبها ارزشگذاری شد و پارامترهای مورفومتری محاسبه گردید. باتوجه به الزامات توسعه، مناطق مناسب جهت توسعه آتی مشخص و مناطقی که توسعه آنها مبتنی بر مؤلفه های توسعه پایدار نبوده شناسایی شده است.

کلید واژه ها: مازندران