بررسی اثرات زیست محیطی باطله ھای معدنی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مژده داودیفرد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: باطله محیطزیست کانسار آلودگی زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد