راھکارھای مدیریتی جھت رویارویی با بحران آّب

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمیدرضا خرم
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: مدیریتمنابعآب منابعآب ھیدروژئولوژی زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد