بررسی تغییرات کمی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح پخش سیلاب تسوج

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وحیده مرادنیا
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبھایزیرزمینی آبخوان سیلاب تسوج زمین شناسی زیست محیطی آذربایجان شرقى