تخمین ھدایت ھیدرولیکی با استفاده از زمین آمار مطالعه موردی: دشت شبستر

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زینب مختاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ھدایتھیدرولیکی زمینآمار شبستر آبزیرزمینی زمین شناسی زیست محیطی آذربایجان شرقى