تحلیل خواص ژئومکانیکی سازند آسماری بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی(مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران)

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غزال زربخش زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل خواص ژئومکانیکی سازند آسماری بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی(مطالعه  موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران)

◊◊◊◊◊◊◊

غزال زربخش زاده(1) – محمد آبدیده(2)

*(1) دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران

Ghazal.zarbakhsh88@gmail.com

(2) دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران

m.abdideh@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

خواص مکانیکی سنگ مخزن نقش مهمی را در حفاری و تولید هیدروکربن ایفا می کند. در این میان نقش مدول های الاستیسیته در تعیین قابلیت حفاری، آنالیز پایداری دیواره ی چاه، تولید ماسه و تعیین میدان تنشی درجا مؤثر می باشد. چند روش برای تخمین این پارامترها وجود دارد که یکی از آنها استفاده از داده های پتروفیزیکی مخازن است.

در این مقاله با استفاده داده های چاه نگاری نوترون و چگالی وفتوالکتریک، ابتدا نوع لیتولوژی در مخزن مشخص می گردد و با استفاده از داده های پتروفیزیکی و نوع لیتولوژی از روی روابط تجربی بین مدت زمان سیر موج برشی و فشاری ، زمان سیرموج برشی تخمین زده شده است. سپس مدول های الاستیسیته بر اساس روابط موجود محاسبه می گردند.

کلید واژه ها: ژئومکانیک پتروفیزیک سازندآسماری سنگمخزن هیدروکربن آنالیز حفاری زمین شناسی نفت سایر موارد