تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکتروفاسیس ها در سازندهای کژدمی و سروک در چاه نمک غربی ۱

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیده حمیده محمودی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکتروفاسیس ها در سازندهای کژدمی و سروک  در چاه نمک غربی 1

◊◊◊◊

سیده حمیده محمودی1، سید رضا موسوی حرمی1، اسدالله محبوبی1، علیرضا پیریایی2

1-دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

2-مدیریت اکتشاف نفت، زمین شناسی سطح الارضی

◊◊◊◊

چکیده :

 نمودارهای ژئوفیزیکی اطلاعات مفیدی را از خواص فیزیکی زمین در اعماق مختلف نشان می دهند و برای تعیین رخساره های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه برای تعیین رخساره های سنگی از نمودار متقاطع نوترون – چگالی استفاده شده است و جهت تعیین رخساره های الکتریکی از خوشه سازی استفاده شده است. کاربرد این روش در ارزیابی خصوصیات رخساره ها، منجر به کاهش هزینه های اکتشافی در صنعت نفت می شود. در این بررسی 4 الکتروفاسیس با استفاده از نرم افزار ژئولاگ تعیین شده است که با مطالعات پتروگرافی نیز مطابقت دارد. نتایج حاصل از این روش جهت سایر چاه هایی که فاقد اطلاعات سنگ شناسی است مورد استفاده قرار می گیرد.

کلید واژه ها: ژئولاگ ژئوفیزیک نوترون الکتروفاسیس اکتشافنفت پتروگرافی زمین شناسی نفت هرمزگان