تخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگ­ها

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سپیده سهرابی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگ­ها

◊◊◊◊

سپیده سهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران،  sepideh_sohrabi7@yahoo.com

 علی کدخدایی، دکتری زمین شناسی نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، kadkhodaie_ali@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 اطلاع از میزان پایداری دیواره چاه نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی می­باشد زیرا تخریب سازند ناشی از عوامل متعددی است که بر میزان تراوایی ناحیه اطراف چاه و در نتیجه میزان نفت و گاز تولیدی تاثیر می­گذارد (سعیدی­نیا و همکاران، 1389). یکی از کاربردهای پارامتر های ژئومکانیکی (ضرایب الاستیک) در صنعت نفت تعیین میزان پایداری دیواره چاه می­باشد. دست یابی به این امر نیازمند تعیین ضرایب الاستیک با استفاده از داده­های DSI  و لاگ چگالی می­باشد.در این تحقیق تخمین میزان پایداری و همچنین زون­بندی پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک و روش خوشه­ بندی این پارامتر­ها در چاهی از یک میدان در جنوب ایران انجام گرفت که توسط این روش می­توان میزان پایداری دیواره چاه­هایی که فاقد لاگ کالیپر می­باشند،  تخمین زد و همچنین با استفاده از کروله کردن زون­بندی­های انجام گرفته در چاه­های یک میدان و در نتیجه پیش بینی چگونگی زون­بندی در فاصله بین چاه­ها می­توان تمهیدات لازم را قبل از حفاری در فاصله بین چاه­ها برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه و یا صدمه به سازند بکار برد.

کلید واژه ها: لاگ­ تراوایی ژئومکانیک حفاری ضریبالاستیک زمین شناسی نفت سایر موارد