مدلسازی سه بعدی ناحیه هرزروی گل حفاری در سازند آسماری (مطالعه موردی: یکی از میادین جنوب غربی ایران)

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده داود بارگاهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مدلسازی سه بعدی ناحیه هرزروی گل حفاری در سازند آسماری (مطالعه موردی: یکی از میادین جنوب غربی ایران)

◊◊◊◊

داود بارگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، باشگاه پژوهشگران جوان ، امیدیه ، ایران

dbargahi@yahoo.com

محمد آبدیده : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران

                                                       m.abdideh@yahoo.com                      

◊◊◊◊

چکیده:

سازند آسماری به دلیل اینکه اغلب مخازن نفت در جنوب ایران در آن قرار گرفته اند، در حین حفاری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از مشکلاتی که مهندسن حفار، معمولا در حین حفاری سازند آسماری با آن مواجه می شوند هرزروی گل می باشد. مشکل هرزروی از ابتدای صنعت حفاری وجود داشته است اما وقتی نمایان تر شد که عملیات حفاری در سازند های عمیق تر و تخلیه شده انجام گرفت وسالیانه مبالغ  قابل توجهی برای مقابله با آن هزینه می شود . هرزروی محدود به نواحی حفاری خاصی نمی شود بلکه در هر عمقی که کل فشار ستون گل حفاری از فشار شکست سازند بیشتر باشد لایه شکسته و هرزروی رخ می دهد همچنین سیال حفاری در سازند های با نفوذپذیری بالا و یا شکستگی های طبیعی که از قبل در سازند وجود داشته به هدر می رود.

روش های متفاوتی برای مدل سازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این مطالعه از روش زمین آماری برای مدل سازی سه بعدی مخزن آسماری در میدان نفتی A ، در جنوب غربی ایران، استفاده شده است. همچنین برای تهیه مدل های ساختمانی و هرزروی از نرم افزار پترل استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 389 چاه حفر شده در این میدان پس از آماده سازی بصورت رقومی وارد نرم افزار پترل گردیدند و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل های سه بعدی ارایه گردید.          

کلید واژه ها: گلحفاری سازندآسماری مدلسازی حفاری هرزروی میداننفتی زمین شناسی نفت سایر موارد