مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ارسلان زینل زاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Lurestan Province is petroliferous area. The reserved oil are in Ilam and Sarvak (Cretaceous) and Kangan( Lower Triassic) and Dalan (Permian) Formations. The Lurestan Area had high exploration activity but contribution of source rocks in hydrocarbon accumulations isn’t clear. In this paper essential elements and process of hydrocarbon accumulation are introduced. Candidate source rocks are Garau, Sargelu and Silurian Shale.In this study thermal modeling and burial history methods were used to investigate hydrocarbon generation in Samand-۱ well. This study shows that Garau formation is in the oil window, The Sargelu and Silurian shales are in the gas window. Most hydrocarbon generation generally occur in the Cretaceous or Upper Jurassic.


ناحیه لرستان دارای منابع نفت و گاز میباشد. که در سازندهای ایلام و سروک با سن کرتاسه و سازند های کنگان دالان با سن پرمین و تریاس پائینی ذخیره شده است. با وجود قدمت زیاد فعالیت های اکتشافی که در این ناحیه انجام شده است سنگ های منشاء و نقش آنها در شکل گیری این منابع به صورت جامع مطالعه نشده است. در این مقاله عناصر و فرایند های ضروری برای تشکیل این منابع معرفی شده است. سازند های گرو، سرگلو و شیل های سیلورین سنگ ها ی منشاء‌ پیشنهادی هستند که احتمالا موجب شکل گیری این منابع شده است. در این مطالعه مدل سازی ژئوشیمیائی تاریخچه حرارتی و تاریخچه تدفین مورد استفاده قررا گرفته است و هیدروکربن زائی در چاه سمند-1 مطالعه شده است و نشان میدهد سازنده گرو در پنجره نفتزائی و سازند سرگلو و شیلهای سیلورین در پنجره گاز زائی قرار دارد. و زمان هیدروکربن زائی عمدتا در کرتاسه یا ژوراسیک بالائی بوده است.

کلید واژه ها: لرستان سروک نفتوگاز مدلسازی هیدروکربن زمین شناسی نفت سایر موارد