بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی شمال غرب خلیج فارس

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا بهبهانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی شمال غرب خلیج فارس

◊◊◊◊

رضا بهبهانی1*،  راضیه لک2، نادر چنانی1 و غلامرضا حسین­یار1

1 مدیریت زمین شناسی دریایی،  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران، rezabehbahani30@yahoo.com

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران، lak_ir@Yahoo.com

 

◊◊◊◊

چکیده :

 به منظور بررسی ژئوشیمی آلی و رسوب شناسی رسوبات بستر در محدوده خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن، تعداد 61 نمونه رسوب سطحی برداشت گردید. بر اساس آنالیز دانه بندی صورت گرفته از این رسوبات، 4 نوع عمده رسوب شامل: گل، گل ماسه­ای، ماسه گلی و ماسه گلی با کمی گراول شناسایی شدند. رسوبات مذکور از رسوبات آواری و شیمیایی- بیو شیمیایی تشکیل شده اند. رسوبات آواری  عمدتا شامل کوارتز، کربنات­ تخریبی، فلدسپار و خرده سنگ و احتمالا" کانی­های رسی  هستند که در انداز­ه ماسه تا رس دیده می­شوند. رسوبات شیمیایی- بیوشیمیایی نیز در منطقه مورد مطالعه عمدتا شامل پوسته دوکفه­ای، گاستروپود، فرامینیفرا، استراکود و بریوزوآ می­باشند که در اندازه ماسه ریز  تا گرانول مشاهده  شده­اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، نمونه­های مطالعه شده بیشتر در بر گیرنده مخلوطی از کروژن­های تیپ III-II و تیپ III می­باشند. کروژن­های مطالعه شده، نشاندهنده متاثر بودن بیشتر منطقه از ورود مواد آلی قاره­ای (رودخانه­ای، تیپ III) نسبت به مواد آلی دریایی (تیپ II) می­باشد.

کلید واژه ها: موادآلی خلیجفارس ژئوشیمی خورموسی رسوبشناسی گاستروپود کروژن­ دانهبندی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان