معرفی رخساره ­های لرزه­ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غلامرضا حسین­یار
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

معرفی رخساره ­های لرزه ­ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم

◊◊◊◊

غلامرضا حسین­یار*، دانشجوی دکتری رسوب­شناسی و سنگ­ شناسی رسوبی، کارشناس سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی، Hosseinyar@gsi.ir

مجتبی رجبی، کارشناسی ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه تهران

ساناز چایچی­زاده، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی،

محمدرضا انسانی، کارشناس زمین­شناسی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی

رضا بهبهانی، کارشناسی ارشد رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی،

◊◊◊◊

چکیده :

 

این مطالعه با استفاده از بازتاب داده­ های لرزه ­ای کم ­عمق با قدرت تفکیک بالا به بررسی و تعیین رخساره­ لرزه ­ای در آبراهه شمال جزیره قشم در شرق خلیج فارس می­پردازد. داده­های لرزه­ای به توسط دستگاه ساب باتم پروفایلر (Sub bottom profiler) برداشت و با استفاده از نرم­ افزار ISE تفسیر شدند. در مطاعات انجام شده، رسوبات جوانتر از سازند آغاجاری 8 نوع رخساره­ی لرزه­ای بر روی داده­های لرزه­ای تشخیص داده شد. این رخساره­ها از نظر فرکانس، دامنه، پیوستگی، فرم هندسی یا طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که رخساره­های لرزه­ای در دو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده­اند. بخش اول دامنه و فرکانس نسبتا ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی زیادی داشته ولی رخساره­های بخش فوقانی از دامنه و فرکانس متفاوت با تداوم جانبی کم برخوردار هستند.

 

کلید واژه ها: رخساره خلیجفارس جزیرهقشم رخساره­لرزه­ای سازندآغاجاری رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان