تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نیره نبی­ خانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس

◊◊◊◊

نیره نبی­ خانی دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب­ شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهدNabikhani.n@gmail.com.

سیدرضا موسوی حرمی، استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. Harami2004@yahoo.com

اسد ا... محبوبی دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. Amahboobi2001@yahoo.com

علی کدخدایی، استاد­ یار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز. Kadkhodaie_Ali@yahoo.com

محمدرضا یوسف­پور، کارشناس ارشد رسوب­شناسی و سنگ شناسی رسوبی شرکت نفت فلات قاره. myousefpoor@iooc.co.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی) سنومانین( است. این  سازند در منطقه خلیج فارس از نظر سنگ مخزن دارای اهمیت زیادی است. سازند سروک در خلیج فارس به ­سه بخش میشریف، خاتیا و مدود تقسیم شده که ضخامت بخش مخزنی (میشریف) در میدان مورد مطالعه 72متر است. ناحیه مورد مطالعه در بخش شرقی خلیج فارس واقع شده است. هدف این تحقیق بررسی فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سروک معادل با میشریف است. 96 مقطع نازک تهیه شده ازمغزه­های حفاری یکی از چاه­ها مورد مطالعه دقیق میکروسکوپی قرار گرفت که از مهمترین فرآیند های دیاژنزی در این سازند می توان به میکریتی شدن، سیمانی شدن، فشردگی(مکانیکی و شیمیایی)، شکستگی و پرشدگی، جانشینی(پیریتی شدن، دولومیتی­ شدن)، انحلال و نئومورفیسم اشاره کرد. در مقاطع مطالعه شده تخلخل­های بین دانه­ای، قالبی، حفره­ای و شکستگی مشاهده شده است که فراوان ترین  آنها، از نوع حفره­ای است.

در این مطالعه به منظور درک بهتری از ویژگیهای مخزنی، از طبقه بندی لوسیا استفاده شده است. با تطبیق انواع رخساره ها با گروههای پتروفیزیکی لوسیا هشت گروه سنگی در ارتباط با این مخزن شناسایی شده است که رخساره های گرینستون و رودستون به دلیل تأثیر فرآیندهای انحلالی دارای بالاترین کیفیت مخزنی و رخساره وکستون از کیفیت مخزنی پایین­تری برخوردار بوده است.

کلید واژه ها: مخزن سازندسروک خلیجفارس گروهبنگستان دیاژنز پتروفیزیک رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان