بررسی ارتباط جانبی سازند بیدو و گروه مگو در زون گسلی حد فاصل بلوک های یزد و طبس

بررسی ارتباط جانبی سازند بیدو و گروه مگو در زون گسلی حد فاصل بلوک های یزد و طبس

◊◊◊◊

مسعود زمانی پدرام، دکتری محیط های رسوبی، سازمان زمین شناسی کشور، mzamanipedram@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

قبل از چرخش  ,CEIMسنگ های سیلیسی-کلاستیک و کربناته سازند بیدو بطور جانبی و بین انگشتی هم ارز سنگ های گروه مگو بوده و کم و بیش به موازان سوچر زون نئوتتیس (احتمالا در طول ژوراسیک میانی-بالایی) در حد فاصل بین بلوک های طبس یعنی حوضه رسوبی که در آن نهشته های گروه مگو رسوب نموده اند و جنوب بلوک یزد (سنگ مادر تغذیه کننده(  بجا گذاشته شده است. به هر حال، از کرتاسه به بعد بیشتر سازند بیدو توسط ترکیبی از گسله های reverse وstrike-slip  بریده و حذف شده اند. بطور قوی، اینblock-rotation movements  مربوط به بعد از کرتاسه می باشد. در طول ژوراسیک میانی-بالایی فعالیت های تکتونیکی از نوع حرکات vertical بوده اند که در تولید محیط های رسوبی گوناگون در CEIM نقش سازنده ای داشته اند. ترکیب شیمیایی ماسه سنگ ها، کانی های سنگین و مطالعات رسوب شناسی سنگ های سیلیسی-کلاستیک سازند بیدو و گروه مگو اشاره به ترکیب شیمیایی سنگ مادر تغذیه کننده این نهشته ها می نماید، که بر اثر فرسایش سنگ های رسوبی، دگرگونی و سنگ های پلوتونیک مناطق کلمرد، پشت بادام، ساغند، بیاضه، و باختر زرند-کرمان، واقع در خاور بلوک یزد ((present-day رسوب نموده اند.

 

کلید واژه ها: گروهمگو سازندبیدو یزد طبس نئوتتیس کربناته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی