پتروگرافی،دیاژنز و خاستگاه سازند زاگون، برش سربندان، البرز مرکزی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جافری سالور مریم
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پتروگرافی،دیاژنز و خاستگاه سازند زاگون، برش سربندان، البرز مرکزی

1-      جافری سالور مریم، کارشناس ارشد رسوب و سنگ شناسی رسوبی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2-      حسینی برزی محبوبه، استادیارگروه زمین شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3-      صادقی عباس، استادیار  گروه زمین شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

jaferymaryam@yahoo.com                                                  

◊◊◊◊

چکیده:

 بررسی­های صحرایی و پتروگرافی مقاطع نازک همراه با آنالیز مودال از سازند زاگون به سن کامبرین پیشین در برش سربندان واقع در زون البرزمرکزی، به منظور تعیین خاستگاه زمین ساختی این سازند مورد استفاده قرارگرفت. نهشته­ های سازند زاگون در منطقه مورد مطالعه عمدتا از شیل، سیلتستون و با فراوانی کمتر از ماسه­سنگ دانه ریز تا متوسط تشکیل شده است. ماسه­سنگ­های مذکور دارای کرویت بالا، نیمه زاویه­دار تا نیمه گردشده و خوب جورشده هستند. تماس­های بین دانه­ای بیشتر از نوع  نقطه­ای و طولی و با فراوانی کمتر از نوع محدب­، مقعر و مضرس می­باشند. میزان رس در این ماسه سنگ­ها کم و از نظر بلوغ بافتی به صورت نیمه رسیده تا رسیده  هستند. فشردگی مکانیکی، انحلال فشاری، میکاهای خمیده و اتوژن، رگه­های پرشده و ته­نشست سیمان­های کربناته، سیلیسی، هماتیتی و رسی مهم­ترین فرایندهای دیاژنزی هستند که سازند زاگون را تحت تاثیر قرار داده­اند. بر اساس داده­های حاصل از نقطه شماری و وارد نمودن نتایج حاصل از آن بر روی نمودار Q45 ,F47 ,RF8ماسه­سنگ­های مورد مطالعه آرکوز ارزیابی می­گردند. با در نظر گرفتن تغییرات دیاژنزی نمونه­های انتخابی در هنگام نقطه شماری و بر اساس پتروفاسیس­های دیکینسون (Dickinson, 1988) این ماسه سنگ­ها در گروه رخساره­­ای کوارتزوفلدسپاتیک ((Quartzofeldspathic قرار می­گیرند. این رخساره به همراه شواهد پتروگرافی و نتایج حاصل از وارد نمودن داده­های آنالیز مودال بر روی نمودارهای L9   Qt44 , F47 , و Qm44 , F45 , Lt11  خاستگاه زمین ساختی پی سنگ بالا آمده از نوع قاره­ای حدواسط، سنگ منشاء توام پلوتونیک، رسوبی و اندکی دگرگونی همراه با حاکمیت آب و هوای نیمه مرطوب تا مرطوب در زمان رسوب­گذاری این نهشته­ها را نشان می­دهد.

کلید واژه ها: پتروگرافی مقاطعنازک آنالیز سربندان البرزمرکزی سازندزاگون پتروفاسیس­ رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی تهران