مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد صادق سبط الشیخ انصاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

◊◊◊◊

محمد صادق سبط الشیخ انصاری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد

 تهران شمال، مرکز تحقیقات بتن،

Msadegh.sansari@yahoo.com

حمیدرضا پیروان، استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

hrpeyrowan@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

بدست آوردن مقدار رسوب و فرسایش تولیدی در اکثر حوزه­ های رودخانه­ ای به دلیل عدم وجود ایستگاه­های رسوب سنجی مقدور نمی­باشد. به همین علت می­توان از مدل­های تجربی به عنوان یک راهکار مفید در تخمین مقدار نهشته­های رودخانه­ ها بهره جست. مدل­های تجربی گوناگونی در تخمین مقدار رسوب مورد استفاده قرار می­گیرد. در این مطالعه از دو مدل PSIAC و EPM استفاده شده است.با استفاده از جداول امتیازی در این دو روش  در حوزه آبخیز رودخانه شور از سرشاخه های رودخانه کارون، مقدار رسوب تولیدی حوزه برآورد گردید. با توجه به نتایج مدل EPM و PSIAC، مقدار تولید رسوب به ترتیب  m3/km2/year 71815 m3/km2/year , 21939 بدست آمد. اندازه گیری مستقیم ایستگاه رسوب سنجی تنگ دولاب با توجه به مساحت حوزه رسوبدهی ویژه، m3/Km2/year18200 می باشد که با احتساب حدود 17درصد از بار معلق به عنوان بار کف برابر m3/Km2/year21294  است. با مقابسه نتایج مدل تجربی یادشده به ترتیب    50521  و  645 با ارقام رسوب واقعی اختلاف نشان داده اند. این موضوع کارایی بسیار خوب مدل PSIAC را به اثبات می رساند

کلید واژه ها: رسوبسنجی حوزهآبخیز رودخانهشور تنگدولاب رودخانهکارون تکتونیک