تلفیق اطلاعات حاصل از مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی و بررسی ویژگی های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر در سازند جهرم، میدان موند

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین علینقیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: سازندجهرم میدانموند مغزه‌ پتروفیزیک تخلخل رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی فارس