مطالعات رسوب شناختی نهشته­ های عهد حاضر بستر خلیج فارس

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده افسانه دهقان چناری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعات رسوب شناختی نهشته­ های عهد حاضر بستر خلیج فارس

◊◊◊◊

افسانه دهقان چناری1، راضیه لک2

dehghan_afsaneh@yahoo.comکارشناس مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی1

دکترای رسوب­شناسی، استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور2lak_ir@yahoo.com

◊◊◊◊

 چکیده :

  خلیج فارس یک حوضه رسوبی با منشا تکتونیکی است که  در جنوب ایران واقع شده است. وسعت آن حدود 237000کیلومتر مربع است . پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن، سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید .اگرچه مطالات وسیعی در این بخش انجام پذیرفته است ولی بخش شمالی تا به حال مورد مطالعه جامع و کامل رسوب شناسی واقع نگردیده است. این پژوهش به منظور شناسایی منشا رسوبات ،کانی های تشکیل دهنده  رسوبات بستر و بررسی تغییر جنس رسوبات از بخش ساحلی به سمت دریا  و بررسی تغییر جنس رسوبات و میزان حمل شدگی رسوبات و مقایسه کانیهای سازنده رسوبات در بخش شمالی با اطلاعات بخش جنوبی خلیج فارس (سواحل امارات ) بررسی گردید . مدیریت زمین شناسی دریایی ، سازمان زمین شناسی به منظور نیل به هدف مذکور تعداد 240 نمونه از رسوبات سطحی خلیج فارس با استفاده از دستگاه نمونه بردار رسوب بستر برداشت شد . این نمونه ها در آزمایشگاه رسوب شناسی مورد آنالیز دانه بندی ( در 6 فراکسیون )قرار گرفتند و سپس توسط میکروسکوپ بیناکولار مدلSMZ 1500  مورد مطالعات مورفوسکوپی و مورفومتری، کانی شناسی با استفاده از میکروسکوپ بیناکولار و همچنین مورد مطالعات کانی­شناسی و شناسایی رس­ها(XRD) و مطالعات با میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که ذرات آواری کربنات تخریبی،کوارتز و فلدسپات و خرده سنگ غالبا در ابعاد سیلت و رس هستند. رسوبات دانه درشت  درون حوضه ای کربناته مربوط به پوسته و صدف جانوران دریایی است. فراکسیونهای ریزتر شامل ذرات آواری و گل کربناته غالب است. . اووئیدها نیز بیشترین درصد را دراین فراکسیونها دارند، اوئیدهای عهد حاضر عمدتا آراگونیتی می باشند، در رسوبات ساحلی بیشتر پوسته های دوکفه ای،گاستروپود و اکینودرم و خرچنگ دیده می شود. بطور محلی در مناطق کم عمق ساحلی، ریف های پشته ای وجود دارند که حاوی مرجان است. لذا در حوالی آن ها رسوبات واجد قطعات مرجانی و بیوژنیک است. همانگونه که ذکر شد رسوبات بخش شمالی خلیج فارس حاوی ذرات آواری، شیمیایی و بیوشیمیایی میباشد اما رسوبات بخش جنوبی غالبا کربناتهای درون حوضه ای است که به اشکال گوناگون در حال تشکیل می باشند.

 

کلید واژه ها: خلیجفارس رسوبشناسی اووئید زمینشناسیدریایی مورفومتری رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان سایر موارد