بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیه

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جواد درویشی خاتونی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیه

◊◊◊◊

جواد درویشی خاتونی1، علی محمدی2، راضیه لک3،مجید معینی1

1.    کارشناس ارشد رسوب شناسی، سازمان زمین شناسی کشور، مدیریت دریاییjavaddarvishi2007@yahoo.com

2.    دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه  ETHزوریخ، سوییس manas_atila@yahoo.com

3.    پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور lak_ir@yahoo.com

تهران- میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان زمین­شناسی کشور

◊◊◊◊

چکیده :

دریاچه ارومیه بعنوان یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباع از نمک جهان واقع در شمال غرب ایران، امروزه در خطر خشک شدگی قرار گرفته است. بحران اخیر زیست محیطی و خشک شدن دریاچه ارومیه هم اکنون یکی از بزرگترین مخاطرات زمین شناختی کشور محسوب می گردد. در این پژوهش  به بررسی های مغزه های رسوبی دست نخورده از رسوبات بستر دریاچه در بخش غربی که به روش مغزه گیریAuger  تهیه گردیده است پرداخته می شود. تهیه 23 مغزه  با بیشینه ژرفای 9.5 متر و مجموعاً بیش از 140 متر از رسوبات زیر بستر دریاچه مورد بررسی قرار گرفت. رخساره های رسوبی بر اساس رنگ، اندازه دانه، ویژگی های کانی شناسی، ساخت رسوبی و نوع کانیهای تبخیری تفکیک گردید. با توجه به تغییر رخساره های رسوبی از سطح به  عمق، جغرافیا، اقلیم و تغییرات تراز آب دریاچه از سطح به عمق بازسازی گردید.  نتایج حاکی از وجود 17 رخساره رسوبی قابل تفکیک در مغزه ها می باشد. رخساره ها متعلق به محیط های رسوبی دریاچه ای، باتلاقی، پلایایی، رودخانه ای و خشکی می باشد. 

 

کلید واژه ها: دریاچهارومیه مخاطرات مغزه‌ ساخترسوبی کانیشناسی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی آذربایجان شرقى آذربایجان غربى