نقش محیط رسوبی بر هیدرواستراتیگرافی و هیدروژئوشیمی منطقه نویزک طالقان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فریبا علویانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقش محیط رسوبی بر هیدرواستراتیگرافی و  هیدروژئوشیمی منطقه نویزک طالقان

◊◊◊◊

 فریبا علویانی، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، f-alaviany@yahoo.com

حمیدرضا ناصری، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه چارلزچک، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،  h-nassery@sbu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 نقش فرآیند های هیدروژئوشیمی و اثرات سازند های زمین شناسی بر روی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده نویزک طالقان مطالعه شده است. جهت بررسی محیط رسوبی محدوده مورد مطالعه، اقدام به نمونه برداری از سازندها و مطالعه نمونه‌ها به صورت ماکروسکپی و میکروسکپی شده است. جهت مطالعه هیدروژئوشیمی از نمودار‌های پایپر، استیف، ستاره ای، شولر، ویلکوکس، و ترکیبی استفاده شده است. همچنین نمایه اشباع، با استفاده از کد کامپیوتری PHREEQC محاسبه شده است.

نتایج نشان می‌دهند که هیدروژئوشیمی لایه‌های آبدار و کم تراوای  محدوده مورد مطالعه متأثر از سازند‌های زمین شناسی منطقه می‌باشند. به طوری که در محدوده ی شمال و شمال شرقی محدوده، لایه کم تراوا دارای تیپ غالب  بی کربناته کلسیک است. تغذیه این لایه، توسط سازندکرج و قرارگیری آن در قسمت بالای سازند قرمز فوقانی دلیل این کیفیت می‌باشد. در قسمت مرکزی و جنوب منطقه، تیپ سولفاته کلسیک حاکم است. و کیفیت آب شرب در حد قابل قبول است. دلیل آن، وجود لایه‌های رسی و مارنی با ضخامت قابل ملاحظه می‌باشد که باعث کاهش هدایت هیدرولیکی، افزایش زمان ماندگاری آب زیرزمینی، و در نتیجه افزایش نمک‌های محلول آب زیرزمینی می‌شود. همچنین لایه‌های آبدار آبرفتی با تیپ بی کربناته کلسیک، به دلیل میان لایه‌های گچی و نمکی باعث افت کیفیت آب زیرزمینی می‌شوند ولی چون این املاح گسترش وسیعی ندارند از تأثیر نا مطلوب آن می‌توان چشم پوشی کرد.

کلید واژه ها: محیطرسوبی هیدرواستراتیگرافی هیدروژئوشیمی طالقان آبزیرزمینی سازندکرج رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی تهران