تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی بر اساس شاخص منطقه­ای جریان(FZI) در میدان نفتی مارون

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد آغاجریان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی بر اساس شاخص منطقه­ای جریان(FZI) در میدان نفتی مارون

 محمد آغاجریان 1*­، محمدرضا کمالی 2­، علی کدخدایی 3­، بهاره الهی 4

 

1- دانشجوی کارشناسی­ ارشد زمین­شناسی نفت­، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

Mohammad_aghajarian@yahoo.com

2- دکتری زمین­شناسی نفت ( ژئوشیمی نفت )، عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

kamalimr@ripi.ir

3- دکتری زمین­شناسی نفت­، عضو هیأت­ علمی دانشکده­ی زمین­شناسی­، دانشگاه تبریز

Kadkhodaie_ali@yahoo.com

4- دانش­آموخته­ی­ کارشناسی­ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه آزاد­ اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

  Elahi_bahareh@yahoo.com

چکیده :

 رابطه­ی تخلخل و تراوایی در قالب واحدهای جریان هیدرولیکی در توصیف سنگ­های مخازن ناهمگن استفاده می­شود­. شناسایی واحدهای جریان هیدرولیکی می­تواند برای ارزیابی کیفیت مخزن بر اساس رابطه­ی تخلخل – تراوایی مورد استفاده قرار گیرد­.

در این مطالعه که بر روی سازند آسماری میدان نفتی مارون  بر روی سه چاه 281، 292 و 296 انجام شده است، پس از دسته بندی شاخص منطقه­ ای جریان (FZI) با روش آنالیز خوشه ای K-means، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا، تعداد واحدهای جریان هیدرولیکی  مخزن را تعیین نموده و با قرار دادن داده های تخلخل  تراوایی در مقابل هم، صحت تقسیم­بندی انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تقسیم بندی مخزن بر مبنای واحدهای جریان، موجب بهبود رابطه تخلخل-تراوایی شده است.

 

کلید واژه ها: هیدرولیکی مارون میداننفتی تخلخل تراوایی سنگ­مخزن سازندآسماری رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان