اجتماعات کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان)

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا عزیزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

اجتماعات کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان)

◊◊◊◊

رضا عزیزی*، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه اصفهان ، azizireza6716@yahoo.com امراله صفری ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، safari@sci.ui.ac.ir

حسین وزیری مقدم ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، avaziri730@yahoo.co.uk

احمد رضا خزاعی ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، a_r_khazaee@yahoo.com

کوروش رشیدی ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان یزد ،  Koo-rashidi@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

سازندتاربور یک واحد کربناته رودیست دار و سرشار از فرامینیفرهای کفزی بزرگ به سن مائستریشتین است که در حوضه زاگرس نهشته شده است. در این مطالعه، نهشته های سازند تاربور در 5 کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه با ضخامت 462 متر از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ (S2) به صورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است.

فراوانی رودیست ها حاکی از یک مجموعه فتوزوئن است. حضور اجتماع فتوزوئن در رسوبات آهکی کم عمق دریایی نشان دهنده آب و هوای دیرینه حاره ای تا نیمه حاره ای می باشد.

به طور کلی شرایط مساعد زیستی برای ایجاد تنوع، فراوانی و افزایش در اندازه برخی از انواع فسیلی نظیر لوفتوزیا و در مقابل شرایط نامساعد و عدم حضور برخی انواع دیگر نظیر اُربیتوئیدس و لپیداُربیتوئیدس در این منطقه را می‌توان به بالا‌رفتن سطح مواد غذایی و ورود رسوبات سیلیسی-آواری ناشی از تزریق رودخانه‌ای و روآناب‌های سطحی و به تبع آن ایجاد شرایط یوتروفیک در حوضه نسبت داد.

کلید واژه ها: سازندتاربور رودیست مائستریشتین سمیرم اُربیتوئیدس لوفتوزیا فرامینیفر رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی اصفهان