نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ایرج عبدالهی فرد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نمک هرمز در دشت آبادان  (جنوب غرب ایران)

 ایرج عبدالهی فرد

 شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف i.abdollahi@niocexp.ir

چکیده:

بر روی پی سنگ عربی زاگرس در طی اواخر پرکامبرین گودالهایی با روندهای شمالی - جنوبی و شمال غربی - جنوب شرقی وجود داشته که رسوبگذاری نمک هرمز  در آنها صورت گرفته است. اثبات حضور نمک در نیمه غربی کمربند زاگرس از جمله دشت آبادان تنها بر اساس داده های ژئوفیزیکی میسر است و حضور و نقش نمک هرمز در شکل‌گیری تله های هیدروکربنی  در این منطقه هدف این مقاله است.

تحلیل داده‌های گرانی سنجی در این منطقه، حاکی از حضور نمک هرمز  با بی‌هنجاری گرانی پایین در زیر ساختارهای تاقدیسی است. همچنین داده های لرزه‌نگاری نیز شاهد دیگری برای حضور نمک هرمز با حرکت رو به بالا است که حتی رسوبگذاری رسوبات جوانتر را تحت تاثیر قرار داده است.  در یک الگوی پیشنهادی، تاقدیس‌ها در بالای پهنه گسلی پی‌سنگی شکل گرفته‌اند و دیواره‌های نمکی احتمالاً هسته تاقدیس‌های شمالی- جنوبی را اشغال می‌کنند. انحناء در راستای گسلهای امتداد لغز و کشش موضعی عامل حرکت روبه بالا نمک فرض می گردد. بنابراین در ناحیه مورد مطالعه بی هنجاری های منفی گرانی سنجی در زیر بلنداهای ساختمانی (با توجه به داده های لرزه ای) بعنوان تله های بالقوه هیدروکربنی چینه ای و ساختمانی مطرح هستند.

کلید واژه ها: پیسنگعربی زاگرس سریهرمز ژئوفیزیک گسلامتدادلغز گرانی‌سنجی‌ لرزهنگار دشتآبادان هیدروکربن تکتونیک خوزستان