بررسی الگوی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک با استفاده از تحلیل تاوایی جنبش شناختی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی فقیه
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی الگوی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک با استفاده از تحلیل تاوایی جنبش شناختی

◊◊◊◊

 علی فقیه، استادیار بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز، afaghihgeo@gmail.com

اسماعیل رحیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز، esmaeelrahimi1984@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

گنبدهای گنایسی مناطق دگرشکلی منحصر به فردی برای مطالعات زمین شناسی ساختاری می باشند. این گنبدها از یک مجموعه پلوتونیک-متامورفیک ساخته شده که با لایه های بالایی پوسته پوشانده شده اند. گنبد گنایسی توتک در کمربند دگرگونی فشار بالا-دما پایین سنندج-سیرجان نمونه جالبی از گنبدهای گنایسی می باشد. در این تحقیق، با توجه به وجود نشانگر های جنبش شناختی موجود در سنگ های دگرشکل شده گنبد گنایسی توتک میزان تاوایی جنبش شناختی محاسبه و ارتباط آن با الگوی دگرشکلی در منطقه  مورد بررسی واقع شده است. محدوده تغییرات میزان تاوایی جنبش شناختی در منطقه مورد مطالعه بین 75/0 تا 86/0 برآورد گردید. عدد تاوایی جنبش شناختی محاسبه شده نشان دهنده غالب بودن مولفه برش ساده و دگرشکلی در منطقه مورد مطالعه می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود الگوی دگرشکلی غیر هم محور راستگرد در منطقه مورد مطالعه ناشی از همگرایی مایل صفحات لیتوسفری آفروعربی و ایران مرکزی می باشد.

کلید واژه ها: گنبدتوتک گنایس پلوتونیک تحلیلتاوایی جنبششناختی تکتونیک فارس