معرفی پهنه برشی بیچند و ارایه شواهدی از جنبایی آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدی یبلویی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

معرفی پهنه برشی بیچند و ارایه شواهدی از جنبایی آن

◊◊◊◊

مهدی یبلویی،کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی،mehdiyabal@gmail.com

علی نظری فهندری، کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی،a.nazari.f@gmail.com

نیره صبور،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی،پژوهشکده علوم زمین،saboor.nayereh@gmail.com

ساسان باقری، استادیار گروه زمین شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،sbagheri@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

پهنه برشی بیچند حاصل عملکرد یک گسل امتداد لغز راستگرد با امتداد شمالی –جنوبی است. چین خوردگی واحدهای سنگی پلیو- پلیوستوسن در نتیجه عملکرد گسل بیچند حکایت از فعالیت های جدید این گسل دارد. حضور ساختارهای S,C و پورفیروکلاست­های میلونیتی از یک سو و مکانیزم جنبشی گسل­های فرعی و چین­های مربوطه از سوی دیگر حرکت امتدادلغز راستگرد این گسل در محدوده سنی میوسن تا عهد حاضر را تصدیق می­کنند.

کلید واژه ها: پهنهبرشی گسلبیچند گسلامتدادلغز چینخوردگی میوسن تکتونیک سیستان و بلوچستان