تحلیل زمین ساخت ترد گستره کپه­ داغ خاوری بر پایه مدل سازی آنالوگ

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل زمین ساخت ترد گستره کپه­ داغ خاوری بر پایه مدلسازی آنالوگ

◊◊◊◊

احسان صابری1، محمدرضا قاسمی 2، مرتضی طالبیان 3، عباس بحرودی4

1- کارشناسی ارشد زمین ساخت پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

Ehsansaberi1365@gmail.com

2- دکترای زمین ساخت از دانشگاه اوتاوا، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

m.r.ghassemi@gsi.ir

3- دکتری زمین ساخت از دانشگاه کمبریج، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

Talebian@gsi-iran.org

4- دکتری زمین ساخت از دانشگاه ابسالا، استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران.

Bahroudi@ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 کمربند چین-راندگی کپه‌داغ در شمال خاور ایران دربردارنده سنگ‌های رسوبی است که از زمان تریاس تا نئوژن بر روی ساختاری فروبوم مانند در مرز پوسته های قاره‌ای ایران-توران نهشته شده اند. در این پژوهش به کمک پیمایش زمین­ شناسی، تفکیک گسل­ها بر پایه گام های مختلف کوهزایی در پنجره فرسایشی آق­دربند انجام شده  است. بر این پایه در گستره آق­دربند راستای گسل­های اصلی ایجاد شده در طی کوهزایی هرسینین شمال باختری–جنوب خاوری است .تاثیر کوهزایی سیمرین پیشین با گسل­های دارای راستای شمال باختر – جنوب خاور نمایان است که این گسل­ها در اثر همگرایی کج بین صفحه های ایران و توران تشکیل شده­اند. طبق شواهد به دست آمده از سبک چین خوردگی و شواهد زیرسطحی و نیز با تهیه برش­های زمین­شناسی و مدل سازی آنالوگ پیشنهاد می­شود در اثر حرکت گسل راستالغز پی­سنگی طی کوهزایی سیمرین پیشین و ادامه آن در سیمرین پسین، ساختار عمومی گل ساخت مثبت شکل گرفته است. در نتیجه تشکیل این ساختار، چین­ها و گسل­های راندگی به تقریب موازی با محور چین­ها با روند شمال باختر- جنوب­خاور پدید آمده اند.

مدل سازی آنالوگ انجام شده، تطبیق بسیار خوبی با طبیعت داشت به گونه ایی که تمام گسل­ها که در گامه­های مختلف بوجود آمده اند در مدل نیز، بعد از شبیه سازی کوهزایی­ها، پدیدار گشتند و ساختارهای تاقدیس و ناودیس های فراوانی که در پنجره فرسایشی آق دربند (زیر دگرشیبی) وجود دارند در این مدل توجیه گشت و دلیل به وجود آمدن تاقدیس مزدوران (بالای دگرشیبی) در پی حرکت گسل راستالغز، به اثبات رسید.

 

کلید واژه ها: کپهداغ مدلسازی کوهزاییهرسینین کوهزایی زمینساخت تکتونیک سایر موارد