بررسی شواهدریخت زمین ساختی در پهنه گسلی سربیشه)خاور ایران)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن کریمی دهکردی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی شواهدریخت زمین ساختی در پهنه گسلی سربیشه)خاور ایران)

◊◊

محسن کریمی دهکردی، دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه بیرجند

Kmohsen12@yahoo.com

ابراهیم غلامی،استاد یار گروه زمین شناسی ، دانشگاه بیرجند

Eb-golami@yahoo.co.uk

 ◊◊◊◊◊

چکیده:

پهنه گسلی سربیشه با راستای NW_SE در خاور ایران در زیر پهنه سیستان و در راستای یکی ازسرشاخه های گسل نه خاوری قرار دارد که با تداوم به جنوب، به بخش اصلی گسل نهبندان متصل می گردد. این پهنه دراستان خراسان جنوبی ودرخاور شهر سربیشه واقع شده است .

دراین پژوهش با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی نحوه فعالیت و تکامل تکتونیکی پهنه گسلی سربیشه مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص های مورد بررسی عبارتند از:

دره های خطی، انحراف آبراهه ای، پشته های فشارشی، پشته های مسدودکننده ها.  جهت تعیین میزان برخاستگی در راستای پهنه گسلی به کمک داده های ارتفاعی، مقاطع عرضی ترسیم شد که متوسط نشیب در سمت جنوب خاوری 3/3درصد و در سمت شمال باختری4/2درصد را نشان می دهند.  نتایج حاصل نشانگر برش راستگرد در راستای مولفه افقی پهنه گسلی سربیشه هستند که اثر این برش از شمال باختر به سمت جنوب خاور (محل اتصال آن به پهنه گسلی شمالی –جنوبی)افزایش می یابد.

 

کلید واژه ها: زمینساخت سربیشه گسلنهبندان ریختزمینساخت تکتونیک خراسان جنوبى