تغییرات میدان تنش کولمب و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه زرند، جنوب‌شرق ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فرشته جعفری حاجتی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تغییرات میدان تنش کولمب و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه زرند، جنوب‌شرق ایران

◊◊◊◊

فرشته جعفری حاجتی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان،

fjaafari@yahoo.com

مریم آق‌ آتابای، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان،maryamataby@yahoo.com

عزیز رحیمی چاکدل، دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، Rahimiaz@yahoo.co.uk

◊◊◊◊

چکیده :

 در این پژوهش از طریق مدلسازی تغییر تنش کولمب و بدست آوردن ارتباط بین میدان تنش زمین‌لرزه‌ی اصلی با الگوی توزیع مکانی پس‌لرزه‌های آن به شناسایی مناطق پر‌خطر پرداخته شد. در این مدل فرض شده است پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌ها در نتیجه تغییر تنش منطقه‌ای که به ‌وسیله تغییر تنش هم‌لرزه‌ای استاتیک ناشی شده از زمین‌لرزه اصلی اتفاق افتاده است. در واقع وقوع هر زمین‌لرزه باعث تغییر میدان تنش بر روی گسل‌های مجاورش می‌شود که این ممکن است باعث تحریک پس‌لرزه‌ها شود. این تغییرات در حالت تنش می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش تنش نواحی مجاور آن زمین‌لرزه باشد. در این مطالعه برای بررسی رابطه بین میدان تنش زمین‌لرزه اصلی و توزیع مکانی پس‌لرزه‌های آن، زمین‌لرزه 4 اسفند ماه 1383 زرند انتخاب گردید. فرض شده است پس‌لرزه‌ها در نواحی افزایش تنش استاتیک رخ داده است. جهت برآورد تطابق بین نواحی افزایش تنش کولمب و توزیع مکانی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه زرند سه نوع گسل گیرنده، گسل گیرنده با هندسه مشخص و از نوع گسل مرجع، گسل گیرنده با هندسه بهینه از نوع امتداد‌لغز و معکوس در اعماق 7 و 12 کیلومتری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از تطابق بین نواحی افزایش تنش کولمب و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها و مقایسه آن با گسل‌های فعال منطقه، می‌توان گسل‌های معکوس و امتدادلغز را به عنوان گسل‌های گیرنده زمین‌لرزه زرند در نظر گرفت.

کلید واژه ها: پسلرزه زمینلرزه زرند مدلسازی تنشکولمب تکتونیک کرمان