استفاده از روش های تحلیل مکانی در شناسایی و مقایسه پهنه های لرزه زا در ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ندا نوروزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

استفاده از روش های تحلیل مکانی در شناسایی و مقایسه پهنه های لرزه زا در ایران

◊◊◊◊

ندا نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، ایران، nedanorouzi79@yahoo.com

سید ناصر هاشمی، استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، ایران، hashemi@du.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 در این مطالعه بر اساس داده های لرزه ای دستگاهی رخداده در ایران و گسل های فعال اصلی این گستره و با استفاده از ابزار Spatial Analyst در محیط نرم افزار Arc GIS 9.3 ، پهنه های لرزه زای ایران شناسایی شده و سپس به مقایسه ویژگی های لرزه خیزی این پهنه ها پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا نقشه های تراکم رومرکز زلزله ها برای سه بازه زمانی 1955-1900، 2005-1956 و 2011-2006 و نقشه تراکم گسل های فعال اصلی ایران تهیه و سپس با ترکیب آنها به کمک روشهای تحلیل مکانی، پهنه های لرزه زا معرفی شده اند. ویژگی های لرزه خیزی این پهنه ها شامل پارامتر لرزه خیزی b، فراوانی زلزله ها و بزرگی زلزله ها، با هم مقایسه شده است. انطباق خوب پهنه های لرزه زای بدست آمده در این مطالعه با نتایج حاصل از مطالعات قبلی سایر محققان بیانگر قابل اعتماد بودن روش تحلیل مکانی در شناسایی پهنه های خطر لرزه ای در نواحی فعال لرزه ای می باشد.

 

کلید واژه ها: لرزهزا زلزله لرزهخیزی گسل تکتونیک