برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه در شهر هرات (کشور افغانستان)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد آقا حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه در شهر هرات (کشور افغانستان)

◊◊◊◊

محمد آقا حسینی، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه اصفهان، m.hosseini1982@gmail.com

همایون صفایی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (safaei@sci.ui.ac.ir)

اکبر قاضی فرد، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (ghazifard@yahoo.com)

◊◊◊◊

چکیده:

شهر هرات مرکز استان هرات بوده و دومین استان بزرگ افغانستان می باشد. این شهر در فاصله 116 کیلومتری مرز کشور ایران واقع شده است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت لرزه خیزی شهر هرات می پردازد. در این تحقیق ابتدا با پردازش داده های رقومی ماهوارهای تعداد 73 گسل با طول بیش از 15 کیلومتر تا شعاع 100 کیلومتر ی شهر هرات شناسایی گردیده است.اکثر این گسلها برای اولین بار در این مطالعه شناسایی شده اند. سپس به روش آماری (Probabilistic) و تحلیلی(Deterministic)  به ارزیابی پارامترهای زمین لرزه و پیش بینی این پدیده در گستری مورد مطالعه ی پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده بیشینه شتاب حرکت افقی برابر 34/0 شتاب ثقل زمین ناشی از گسل F37 می باشد بزرگترین زمین لرزه احتمالی و زمین لرزه مبنای طرح در یک دوره 50 ساله از روش کیکو- سلوول به ترتیب برابر 5/6 و 6/5 ریشتر به دست آمده است.

کلید واژه ها: هرات افغانستان زمینلرزه پارامترلرزهای تکتونیک سایر موارد