شواهد دگرشکلی همزمان با نفوذ توده گرانیت در شمال باختر الوند همدان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لیلی ایزدی کیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شواهد دگرشکلی همزمان با نفوذ  توده گرانیت در شمال باختر الوند همدان

◊◊◊◊◊◊◊

لیلی ایزدی کیان،دکتری ،izadi_kian@yahoo.com  039188153964 

محمد محجل،دکتری، دانشگاه تربیت مدرس،  mohajjel@modares.ac.ir

سید احمد علوی،دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،A_alavai@sbu.ac.ir

راضیه جعفری,کارشناسی ارشد, دانشگاه بوعلی سینا

◊◊◊◊

چکیده :

  منطقه مورد نظر در شمال باختر توده نفوذی الوند در بخش شمال باختری پهنه ساختاری سنندج سیرجان قرار دارد. در این منطقه سنگهای گرانیتی توسط گابرو احاطه شده و گرانیت ها به داخل هورنفلس ها و شیستهای موجود نفوذ کرده اند. در بخشهایی این گرانیت ها به صورت دایک های قائم دیده می شوند. این دایک ها کاملا دگرشکل شده و میلونیتی هستند در صورتیکه هورنفلسها و شیستها به جز در محل‌های همبری دایک‌ها دگرشکلی برشی ندارند. برگوارگی میلونیتی در دایک های گرانیتی تقریبا قائم با روند شمالی – جنوبی است که شیب آن به سمت باختر و یا خاور کمی در نوسان است. نشانگرهای سوی برش در مقاطع میکروسکوپی و رخنمون روشن می سازد که این دایک ها در پهنه های برشی معکوس تغییرشکل یافته اند. در نمودارهای پتروفابریکی نشانگر اندازه گیری محورهای کوارتز، حرکت معکوس نسبت به جهت شیب برگوارگی میلونیتی دیده می شود. در بخش هایی از گرانیت ها که فلدسپارهای درشت با ماکل دوقلویی وجود دارد نیز جهت یافتگی دیده می شود. شواهد فابریکی مطالعه شده مشخص می‌کند که نفوذ دایک‌های گرانیتی میلونیتی هم‌زمان با تزریق و بالاآمدن ماگمای اصلی گرانیتی درهورنفلس های منطقه روی داده و دایک ها در پهنه های برشی قائم با سازوکار معکوس نفوذ کرده اند.

کلید واژه ها: تودهگرانیت الوند همدان سنندجسیرجان هورنفلس پتروفابریک تکتونیک