آشکارسازی ساختار پوسته البرز خاوری به کمک فازهای تبدیل یافته Ps

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نرگس افسری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

آشکارسازی ساختار پوسته البرز خاوری به کمک فازهای تبدیل یافته Ps

◊◊◊◊

نرگس افسری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، گروه عمران، مازندران، ایران، ng_afsari@yahoo.com

فتانه تقی زاده فرهمند، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه فیزیک، ، قم، ایران،f_farahmand@qom-iau.ac.ir

محمدرضا قاسمی،  استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران،  m.r.ghassemi@gsi.ir

نجمیه محمدی،کارشناس ارشد زلزله شناسی،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،تهران،ایران، mohamady535@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 تحلیل تابع گیرنده شکل موج P دورلرزه ای یک روش سودمند برای مطالعه ساختار زیر یک ایستگاه های لرزه نگاری سه مولفه ای است. این پژوهش داده های ثبت شده با 7 ایستگاه لرزه نگاری دائمی کوتاه دوره شبکه های ساری و سمنان برای تعیین ستبرای پوسته در البرز خاوری (جنوب دریای کاسپین) با روش تابع گیرنده P، استفاده نموده است. ما با استفاده از تأخیر زمانی بین موج مستقیم P ورودی به ایستگاه ها و موج های تبدیل یافته Ps از ناپیوستگی موهو، ژرفای موهو در زیر هریک از ایستگاه ها را به دست آوردیم. نتیجه این روش نشان می دهد متوسط ژرفای موهو برای البرز خاوری  5/55  کیلومتر است. کمترین ستبرای پوسته 5/52 کیلومتر در زیر ایستگاه PRN و بیشترین ستبرای پوسته 62 کیلومتر در زیر ایستگاه SHM به دست آمد. نتایج به دست آمده از روش تحلیل تابع گیرنده P نشانگر یک پوسته به نسبت ستبر در زیر این گستره است که می تواند به دلیل فرایند کوتاه شدگی البرز در برخورد با صفحه سخت کاسپین جنوبی باشد. بُرش تابع  های گیرنده کوچ داده شده نشان می دهد که ژرفای موهو تقریبا از 50 تا 55 تغییر می کند.

کلید واژه ها: البرزخاوری لرزهنگاری کاسپین موهو ساری سمنان تکتونیک مازندران