سن سنجی فعالیت گنبدهای نمکی سری هرمز در جنوب شرق کمربند چین خورده-رورانده زاگرس

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عباس بحرودی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

سن سنجی فعالیت گنبدهای نمکی سری هرمز در جنوب شرق کمربند چین خورده-رورانده زاگرس

◊◊◊◊

عباس بحرودی، استادیار دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده معدن،

 bahroudi@ut.ac.ir

علی سروش آریا دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

Sorousharia_ali@yahoo.com

مریم اسدی سرشار؛ کارشناسی ارشد تکتونیک؛

◊◊◊◊

چکیده :

  زمان سنجی فعالیت ساختهای نمکی سری هرمز در جنوب شرق حوضه زاگرس یکی از مهمترین پارامترهای تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی زاگرس محسوب می شود. این امر بخصوص در زمینه مطالعات اکتشافی نفت-گاز موجود در این حوضه که بیش از 60 درصد نفت جهان و 30 درصد از منابع گازی موجود در سیاره زمین را در بر گرفته؛ بسیار حائز اهمیت است. شواهد زمین شناسی نشان داده است که حوضه زاگرس دارای تاریخ طولانی بوده و در دوره های زمانی مختلف عوارض ساختمانی متفاوتی به تواتر در آن فعال شده اند. فعالیت این عوارض بخصوص ساختهای  نمکی هرمز در هر دوره زمانی بر روی برگ برگ چینه های موجود در آن ثبت و ضبط شده است.  استخراج این اطلاعات ضبط شده می تواند دیدگاه بسیار ارزشمندی را برای درک تاثیر عوارض ساختمانی موجود در حوضه بر روی تشکیل و تجمع منابع هیدروکربنی فراهم نماید. متاسفانه اطلاعات زیر سطحی محدودی در این زمینه بصورت منتشر شده وجود داشته و یا این اطلاعات تمامی حوضه را پوشش نمی دهد. بنابراین با گردآوری اطلاعات و داده های رسوبی؛ چینه شناسی و تکتونیکی و تلفیق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار گرانبهایی را استخراج و استنتاج کرد.

با توجه به حجم قابل توجه منابع هیدروکربنی موجود در حوضه زاگرس و نیز شناسایی منابع جدیدتر؛ درک دقیقتر فعالیت عوارض ساختمانی در این حوضه که بر روی سیستم های نفتی تاثیر بسزایی داشته اند می تواند موجب کاهش هزینه های اکتشاف و ریسک مربوطه به آن گردد. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا اهمیت تلفیق داده های رسوبی و تکتونیکی و نتایج حاصل از آ ن در زمینه اکتشافات منابع هیدروکربنی بخصوص در زاگرس برجسته تر گردد.

 

کلید واژه ها: زمانسنجی زاگرس تکتونیک ساختنمکی سریهرمز هیدروکربن سایر موارد