نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده همایون صفایی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم

◊◊◊◊

همایون صفایی1، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (safaei@sci.ui.ac.ir)

علی فرضی پور صائین2، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (A.farzipour@sci.ui.ac.ir)

علیرضا ندیمی3، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (Geotecton@yahoo.com)

امیرمسعود دربانی4*، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه اصفهان (a.m.darbani@gmail.com)

◊◊◊◊

چکیده :

در چند دهه اخیر در حوالی شهرقم زمین لرزه هایی با بزرگیهای تا بیش از 6 ریشتر ثبت گردیده است. بنابر این شناسایی گسلهای فعال منطقه قم اهمیت زیادی در مطالعات لرزه خیزی این شهر دارد. در مطالعه انجام گرفته، چند گسل فعال و مهم برای اولین بار در حوالی شهر قم شناسایی شده اند. یکی از گسلهای معرفی شده که نقش مهمی در لرزه خیزی شهر قم دارد، گسل قمرود می باشد. گسل قمرود با بیش از 85 کیلومتر درازا و راستای کلی 50 درجه دارای مولفه راستالغز چپگرد می باشد. در مطالعات قبلی تنها کمتر از 10 کیلومتر از این گسل در محدوده شهر قم معرفی شده بود. به دلیل قرارگیری بخش اعظم بستر رودخانه قمرود در راستای این گسل، نام قمرود برای آن پیشنهاد شده است. تاثیر این گسل بر آبرفت های رودخانه ای عهد حاضر و ایجاد پرتگاه در آبرفت ها و انطباق زمین لرزه های دستگاهی با راستای گسل قمرود نشان از فعال بودن این گسل دارند. از آنجایی که گسل قمرود دقیقا از مرکز شهر قم عبور کرده و اخیرا پروژه های عمرانی شهری در راستای آن در حال اجراست پیشنهاد می شود توان لرزه ای این گسل مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه ها: لرزهخیزی گسلقمرود آبرفت قم تکتونیک