پهنه­ بندی تکتونیکی با استفاده از شاخص­های ریخت سنجی در منطقه لالی- گتوند- استان خوزستان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طیبه احمدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پهنه­ بندی تکتونیکی با استفاده از شاخص­های ریخت سنجی در منطقه لالی- گتوند-  استان خوزستان

  ◊◊◊◊

طیبه احمدی،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان ، ahmadinilo@gmail.com

              عزیز رحیمی چاکدل، عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان، rahimiaz@yahoo.co.uk

              آرش برجسته ، دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، عضو هیئت علمی- صنعتی وزارت نیرو،

              سازمان آب و برق خوزستان barjasteh@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 ارزیابی کمی اشکال و عوارض سطح زمین و محاسبه ی شاخص­ های ریخت سنجی رودخانه­ ها , کانال رودها و پیشانی کوهستان­ها از بهترین روش­های بررسی زمینساخت فعال می­باشد. نتایج  حاصل از این بررسی­ها برای پیش بینی بلند مدت زلزله و ارزیابی خطرات زمین لرزه و احتمال خطر در یک منطقه روشی مفید و کارآمد است. محدوده مورد مطالعه در زون فروبار دزفول، در کمربند ساده زاگرس چین خورده قرار گرفته است. در این تحقیق  به منظور تعیین فعالیت­های زمینساختی،با توجه به زمینساخت کلی زاگرس ساده چین­ خورده و فروبار دزفول, سه شاخص پیچ وخم پیشانی کوهستان (Smf)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf) و انتگرال ارتفاع سنجی (Hi) در منطقه ی لالی – گتوند در شمال شرق خوزستان  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از محاسبه­ی شاخص­های مذکور و تلفیق لایه­های اطلاعاتی آن­ها، نقشه پهنه بندی فعالیت تکتونیکی بصورت کمی در 4رده ( خیلی فعال, فعال, نسبتاً فعال و غیرفعال) تفکیک گردید. با توجه به نتایج بدست آمده بترتیب شاخص انتگرال ارتفاع سنجی حداکثر فعالیت تکتونیکی را در شمال شرق، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن حداکثر فعالیت را در شرق , شمال شرق و شمال غرب و شاخص پیچ وخم پیشانی کوهستان بیشترین فعالیت را در شمال شرق , جنوب شرق و مرکز نشان می­دهد. نقشه­ی پهنه بندی نشان می­دهد بیشترین میزان فعالیت زمینساختی در شمال،  شمال شرق و مرکز و کمترین فعالیت در جنوب است.

کلید واژه ها: پهنه­بندی ریختسنجی منطقهلالی گتوند زاگرسچینخورده زمینلرزه زمینساخت تکتونیک خوزستان