تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهره سلیمانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)

◊◊◊◊

زهره سلیمانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم. soleymani.zohreh@gmail.com

فرزین قائمی ، دکترای تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم.

فرخ قائمی ، کارشناس ارشد تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، سازمان زمین شناسی مشهد.

◊◊◊◊

چکیده :

 

گسل کارده در 40 کیلومتری شمال مشهد واقع شده است . به منظور دستیابی به ارتباط بین ساختارهای شکننده حاصل از فعالیت گسل کارده، عناصر ساختاری اصلی برداشت و توسط نرم افزارهای مختلف بررسی و تحلیل شدند.از مقایسه سیستم درزه ها و گسلها چنین برداشت می شود که درزه های تشکیل شده در منطقه کاملا متاثر از حرکت گسلهای اصلی محدوده بوده اند و از الگوی خاص سامانه گسلهای امتدادی راست لغز تبعیت می کنند.الگوی شکستگی های این گسل بر اساس اندازه گیری های صحرایی روی سازند مزدوران (فرودیواره) به صورت شش گروه اصلی دسته بندی شده است. شکستگی هایی با روند 325 درجه به عنوان بازوهای اصلی یا همان پهنه جابجایی اصلی در الگو عمل می نمایند.سایر شکستگی هایی با روند NW- SE به عنوان آرایه های همسو با پهنه برشی اصلی ( (R,P، روندNE-SW  به عنوان آرایه های ناهمسو با پهنه جابجایی اصلی (R΄) و شکستگی های N-S و W-E به ترتیب حاصل گسلهای نرمال و معکوس شکل گرفته در سیستم امتدادی هستند.

 

کلید واژه ها: گسلکارده مشهد سازندمزدوران شکستگی گسلنرمال تکتونیک خراسان رضوى