مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخص های VfوSmf به پهنه های لغزشی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رحمان شریفی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخص های VfوSmf به پهنه های لغزشی

◊◊◊◊

 

1رحمان شریفی ، دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران .

R.sharifi1346@yahoo.comE-Mail:

2منوچهرقریشی، عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور .

3 علی ارومیه ای ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران .

4نازنین جمالیان ،دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران.

◊◊◊◊

چکیده:

نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخص هایی چون شاخص طول به شیب رودخانه ( Sl ) ، پیچ وخم پیشانی کوهستان   ( Smf ) ، شکل حوزه زهکشی ( Bs ) ، عدم تقارن حوزه زهکشی ( Af ) ، انتگرال فرازسنجی ( Hi )و نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن ( Vf )به پهنه های موجود در نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش یک منطقه وابسته بوده که درمجموعه حاضرمقایسه وتعین مقدار وروند وابستگی دوشاخص Smf و Vf به پهنه های خطرموجود در نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش موردتوجه می باشد .اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی از بهترین ابزار جهت بررسی وارزیابی تکتونیک فعال می باشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی ،زمین شناسی ، تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی ،نقشه های Dem منطقه درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) تهیه شده وبراساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص های Vf وSmfهریک درسه کلاس(I)پهنه فعال تکتونیکی ،(II) پهنه بافعالیت متوسط ،(III)پهنه غیرفعال تکتونیکی و نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش در پنج کلاس (I) حساسیت به زمین لغزش خیلی پائین ،(II) حساسیت به زمین لغزش پائین ، (III) حساسیت به زمین لغزش متوسط ، (IV)حساسیت به زمین لغزش زیاد و (V) حساسیت به زمین لغزش خیلی زیاد تهیه گردید. مقایسه وانطباق نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخص های Vf وSmfبه ترتیب نشان می دهد که حدود 68 و 53 درصد ازپهنه های خطر بالای تکتونیک فعال حاصل ازدوشاخص مذکور با پهنه های حساسیت بالا (IV) وخیلی بالا (V) نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه همپوشانی دارد که درصدهای ذکرشده اولا وابستگی  پهنه های خطر بالای تکتونیک فعال حاصل از دو شاخص Vf و Smf به پهنه های حساس وخیلی حساس موجوددرنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش منطقه را نشان داده و ثانیا نشان می دهد که این وابستگی در نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل از شاخص Vf به پهنه های موجود درنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش،نسبت به پهنه های تکتونیک فعال حاصل از شاخص Smf درمنطقه مورد مطالعه بیشتراست .

کلید واژه ها: تکتونیک پهنهلغزشی نقشهپهنهبندی زمینلغزش توپوگرافی تهران