بررسی چرخش تاقدیس سربالش در غرب کازرون

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عاطفه گلرنگ
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی چرخش تاقدیس سربالش در غرب کازرون

◊◊◊◊

عاطفه گلرنگ ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، Golrang.tectonic@yahoo.com

عاطفه نیمروزی ، کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی ، کارشناس سازمان زمین شناسی

قدرت ا... فرهودی ، دکتری زمین شناسی تکتونیک ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

کورس یزدجردی ، دکتری زمین شناسی تکتونیک ، ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

◊◊◊◊

چکیده :

 تاقدیس سربالش در جنوب غربی شهر کازرون و در زون ساختاری کمربند زاگرس چین خورده ی ساده قرار دارد. محور این تاقدیس در قسمت  شمال غربی از روند عمومی زاگرس (NW-SE) تبعیت نمی کند و دارای روند شمالی – جنوبی می باشد؛ علت این تغییر روند تاثیر گسل راستالغز قطر – کازرون بر منطقه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییر فعالیت تکتونیکی در قسمتهای مختلف تاقدیس پس از چرخش میباشد.

شاخص های مورفومتری مانند  Smf وVf  از طریق مطالعه ی نقشه های توپوگرافی 1:25000 منطقه و به وسیله ی نرم افزار GIS محاسبه گردید. تفسیر نتایج حاصله از این شاخص ها نشان می دهد که یال شمال شرقی این تاقدیس دارای پیشانی های کوهستانی فعال تری نسبت به یال جنوب غربی آن است.

 

کلید واژه ها: تاقدیسسربالش کازرون تکتونیک زاگرس سایر موارد