ارائه مدل تکاملی مورفوتکتونیکی بر پایه هندسه نهشته های رسوبی متاثر ازساختارهای تکتونیکی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید افشاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارائه مدل تکاملی مورفوتکتونیکی بر پایه هندسه نهشته های رسوبی متاثر ازساختارهای تکتونیکی

◊◊◊◊

سعید افشاری، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران، saeed.af11@yahoo.com

فرشته عابدی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، abedi1387@yahoo.com

کورس یزدجردی، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،شیراز، ایران،k_yazd@yahoo.com

چکیده :

  پیشروی گسلها منجر به ایجاد چین های جدید می شود.  در منطقه ده خیر، تاقدیس کوه پهنا در اثر گسلش ایجاد شده باعث ایجاد محیطی متفاوت ،پر شده از رسوبات دریاچه ای نسبت به مناطق مجاور  درحوضه ده خیر شده است. با استفاده از مشاهدات صحرایی مابررسی کردیم که هندسه نهشته های رسوبی تحت تاثیر رشد برجستگی ها قرار گرفته است. بر پایه این پیشروی ساختاری یک مدل تکاملی مورفوتکتونیکی پیشنهاد شده است.

کلید واژه ها: مورفوتکتونیک تکتونیک تاقدیسکوهپهنا ساختار فارس