تحلیل سازوکار گسل­های مال­آقا در کمربند زاگرس چین خورده ساده

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده قاسمی، محمد رضا
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل سازوکار گسل­های مال­آقا در کمربند زاگرس چین خورده ساده

◊◊◊◊

قاسمی، محمد رضا*1 رحیمی چاکدل، عزیز1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی گرایش تکتونیک، دانشگاه گلستانm.reza.ghasemi65@gmail.com 

1  دانشگاه گلستان، استادیار زمین ­شناسی ساختمانی وتکتونیک   

◊◊◊◊

چکیده :

منطقه مال­آقا در شمال شرق شهرستان باغملک در استان خوزستان واقع شده است. در این مقاله به تحلیل سازوکار دو گسل با توجه به گذر آنها از روستای مال­آقا به نام هایF1وF2 پرداخته می­شود. اثرات این دو گسل با اعمال فیلترهای جهت­دار برروی تصویر ماهواره­ای لندست ETM(2002) در نرم افزار  ENVI4.7به صورت دو خطواره نمایان می­گردد. گسلF1 با طول تقریبی 22 کیلومتر و باسازوکار معکوس با مولفه راست­بر باعث رانده شدن سازند سروک-ایلام برروی سازند پابده و رانده شدن سازندهای گورپی و پابده برروی سازند آسماری شده است. گسل F2 به طول 12 کیلومتر از حوالی روستای تمبی  تا جنوب­شرق روستای مال­اقا ادامه دارد. این گسل با سازوکار راست بر و مولفه معکوس سبب لغزیده شدن سازند گورپی برروی سازند ایلام-سروک شده است . با توجه به قرارگیری منطقه در زون برشی ایذه با روند 160-150N می­توان گسل F2 را جز رده P با روند 134N  مطابق با الگوی ریدل در نظر گرفت. بر اساس داده­های ساختاری این نتیجه حاصل می­گردد که روند گسل  F1 عمود بر روند فشارش و درزه­های کششی منطقه است.

 

کلید واژه ها: گسل­هایمال­آقا زاگرسچینخورده ماهواره­لندست سازندسروک سازندپابده تکتونیک گلستان