بررسی مخروط‌افکنه‌ها و‌ارزیابی زمین‌ساخت فعال در‌دامنه‌ی جنوبی‌بینالود

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر رکنی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی مخروط‌افکنه‌ها و‌ارزیابی زمین‌ساخت فعال در‌دامنه‌ی جنوبی‌بینالود

◊◊◊◊

جعفر رکنی،کارشناسی‌ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه آزاداسلامی مشهد،‌مدیریت‌زمین شناسی‌مشهد، mrokni2003@yahoo.com

محمد رضا قاسمی،دکترای زمین ساخت و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، ghassemi.m.r@gmail.com

ابوالفضل بهنیا فر،دکترای ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واخد مشهد، a.behniafar@yahoo.com

محمد جعفر زمردیان، دکترای ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، zomorodian@ferdowsi.um.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

رشته کوه بینالود در ادامه رشته کوه البرز و در ناحیه شمال شرق ایران با روند شمال غرب – جنوب شرق قرار دارد. در دامنه‌های شمالی و جنوبی این ارتفاعات مخروط افکنه هایی قرار گرفته اند که با توجه به وضعیت زمین ساخت منطقه و عبور گسل‌هایی هم روند با این ارتفاعات مخروط افکنه ها یی در این مناطق شکل گرفته اند.

این پژوهش با بررسی مخروط افکنه های دامنه‌ی جنوبی بینالود، زمین ساخت فعال  در این ناحیه را ارزیابی کرده و نحوه عملکرد گسل های فعال را در پیشانی این کوهستان بوسیله شاخص های مورفوتکتونیک  محاسبه خواهد کرد.

در این تحقیق تغییرات مخروط افکنه ها همچنین سازوکار راندگی گسل های دامنه‌ی جنوبی بینالود و خصوصاً فعالیت گسل شمال نیشابور بررسی گردیده است، تحلیل‌های کمی انجام شده بر روی مخروط افکنه ها همراه با مشاهدات صحرایی نشان می‌دهد  فعالیت زمین ساختی در منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل گیری مخروط افکنه ها مؤثر بوده است.

محاسبه شاخص‌های مورفوتکتونیکی شامل سینوسیته پیشانی کوهستان (Smf)، شاخص VF و شاخص Af و همچنین ضریب مخروط‌گرایی و مشاهدات صحرایی در خصوص  نهشته گذاری رسوبات ضخیم و درشت دانه در رأس مخروط‌افکنه ها که بیانگر میزان بالاآمدگی سریع و مداوم بخش کوهستان می باشد، افزون بر این بریدگی و عمیق شدن کانال های رأس مخروط افکنه‌ها و چند بخشی شدن مخروط افکنه ها و تشکیل مجرای کناری در مخروط ‌ها و وجود تراس ها و پادگانه‌های آبرفتی در رأس آن ها فرضیات ما را در خصوص زمین ساخت فعال این ناحیه  اثبات می‌کند.

کلید واژه ها: بینالود البرز مخروطافکنه زمینساخت مورفوتکتونیک تکتونیک خراسان رضوى خراسان شمالى