الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فرهاد زارعی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)

◊◊◊◊

فرهاد زارعی*1 ، فرزین قائمی2 ، فرخ قائمی3 ،

1- دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه فردوسی مشهد

2-گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

3-گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 Zareei_f@yahoo.com*

 ◊◊◊◊

چکیده :

 منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه زمین شناسی نوده در جنوب استان خراسان رضوی جای دارد. گسل های موجود در منطقه بیشتر واحدهای سنگی دوران اول به خصوص دونین تا پرمین (سازندهای بهرام، شیشتو، سردر و جمال) را تحت تأثیر قرار داده اند. بر اساس داده های حاصل از برداشت های صحرایی و پردازش تصاویر ماهواره ای، گسل های مهم منطقه با استفاده از  مشخصه های صفحه گسلی مانند خش لغزهای صفحه گسلی، رگه های کششی و پله های تجمعی کانیها شناسایی شد و به کمک آنهاسازوکار گسل ها مشخص گردید. در مجموع گسل های منطقه در چهار راستای اصلی جهت یابی شدند :1) گسل های امتداد لغز راستگرد با مولفه نرمال ،راستای ˚N140-160. 2) گسلهای راندگی با راستای N90-120˚. 3) گسل های مزدوج امتداد لغز با راستای ˚N30-70. 4) گسل های نرمال با راستای N00-15˚. برای پی بردن به الگوی تکتونیکی منطقه و آرایش تنش های اصلی حاکم بر منطقه اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی مورد پردازش قرار گرفت. راستا و سازوکار گسل ها حاکی از وجود یک زون برشی راستگرد همراه با فشارش می باشد و به طور کلی سازوکار ترافشارش راستگرد (Dextral Transpression) را می توان برای این منطقه در نظر گرفت. این سازوکار به تغییرات شکننده اواخر سنوزویک مربوط به برخورد مورب صفحه عربی-اوراسیا نسبت داده می شود. در این سیستم گسل امتداد لغز چاه یوسف با راستایN150˚  و راندگی های F2 و F3 با راستای ˚N 90˚-120 شکستگی های اصلی سیستم ترافشارش را تشکیل می دهند و سایر گسل ها شکستگی های فرعی این سیستم می باشند.

 

کلید واژه ها: کوهچاهیوسف پردازش بلوکلوت راندگی گسلنرمال راستگرد تکتونیک خراسان رضوى