تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی(شمال باختری بیرجند)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هاشم منصوری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی(شمال باختری بیرجند)

◊◊◊◊

هاشم منصوری ، کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه بیرجند ، hashemmansouri1@yahoo.com

محمودرضا هیهات، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز،1388، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، heyhatm@gmail.com

ابراهیم غلامی،دکتری تکتونیک از دانشگاه تربیت مدرس،1388،عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند،eb_gholami@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

ناودیس معلق حامی با درازای تقریبی600 متر و پهنای 350تا400 متر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری،یکی از ناودیس های واقع در منطقه آرک(جنوب باختری قائن) می باشد که در بین اریب های شمالی سیستم گسل نهبندان محصور شده اند.در این مقاله به دلیل تغییر هندسه محور و سطح محوری از ایستگاهی به ایستگاه دیگر،عناصر سبک چین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت الگوی پیشنهادی برای ساز وکار چین خوردگی در این منطقه معرفی گردید.

کلید واژه ها: ناودیسی قائن گسلنهبندان ناودیسحامی تحلیلهندسی بیرجند تکتونیک خراسان جنوبى